Osoba odovzdávajúca nebezpečné veci na prepravu (odosielateľ) je pri preprave nebezpečných vecí povinná zatriediť, zabaliť a označiť kusy nebezpečného tovaru a etiketovanie, označiť kontajner bezpečnostnými značkami a označením vzťahujúcim sa k nákladu. Dopravca je pri preprave nebezpečných vecí povinný vykonávať prepravu dopravnou jednotkou (vozidlom), označenou bezpečnostnými značkami a označením vzťahujúcim sa k nákladu.