Zamestnávateľ je povinný spoločne s poskytovateľom pracovno-lekárskych služieb preškoliť potrebný počet zamestnancov, ktorí by v prípade potreby poskytovali na pracovisku prvú pomoc a tiež je povinný vybaviť pracovisko zdravotníckymi potrebami (lekárničkou) v takom rozsahu, aby to zodpovedalo potenciálnym rizikám, ktoré sa na pracovisku môžu vyskytovať.

Prvotnou činnosťou pri stanovení obsahu lekárničky je vychádzať z auditu bezpečnosti práce a následne nechať navrhované vybavenie schváliť lekárom, s ktorým má zamestnávateľ zmluvu o zaistení závodnej lekárskej preventívnej starostlivosti. Ten môže navrhnúť aj iné riešenia či iné pomôcky, a preto je vhodné s ním navrhnutou výbavu lekárničky na pracovisku skonzultovať.