Označovanie obalov vykonáva výrobca, dovozca alebo následný užívateľ (teda firma - zamestnávateľ). Ak napr. na vašom pracovisku prelievate chemikálie do menších obalov, je nutné, aby ste vykonali označenie týchto "náhradných" obalov.

Látka alebo zmes klasifikovaná ako nebezpečná a zabalená v obale musí byť označená štítkom, ktorý obsahuje predpísané prvky. Minimálne rozmery štítkov sa stanovujú podľa veľkosti obalu. Výstražné piktogramy oznamujú špecifické informácie o príslušnej nebezpečnosti. Signálne slová označujú úroveň závažnosti nebezpečnosti, rozlišujú sa tieto dve úrovne: "nebezpečenstvo" (označuje závažnejšie kategórie nebezpečnosti) a "varovanie" (označuje menej závažné kategórie nebezpečnosti).

Výstražné piktogramy majú tvar štvorca postaveného na vrchol. Každý výstražný piktogram pokrýva aspoň jednu pätnástinu povrchovej plochy harmonizovanej etikety, nesmie však byť menší ako 1 cm2.