Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb. v platnom znení, ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci

§ 4a - Strata tekutín

(1) Hygienický limit straty tekutín v záťaži teplom je 1,25 litra za osem hodinovú smenu. Náhrada straty tekutín a minerálnych látok sa uplatňuje v prípade, že pri práci zaradenej podľa prílohy č. 1 k tomuto nariadeniu, časti A, tabuľky č. 1 dôjde k strate tekutín prekračujúcej hygienicky limit 1,25 litra. Náhrada straty tekutín sa poskytuje v rozsahu upravenom v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu, časti A, tabuľke č. 6.

Pri posudzovaní daňovej efektívnosti výdavkov spojených s nákupom a spotrebou týchto nápojov sa rozlišuje, či ide o poskytovanie ochranných nápojov, ktoré je povinnosťou zamestnávateľa uloženú ustanovením § 104 ods. 4 a 6 zákona č. 262/2006 Zb., zákonník práce, a nariadením vlády č. 68/2010 Zb. alebo o dobrovoľné poskytovanie ostatných nealkoholických nápojov. Výdavky spojené s poskytovaním ochranných nápojov sú výdavkami daňovo uznateľnými. Výdavky spojené s poskytovaním ostatných nealkoholických nápojov sú naopak výdavkami daňovo neuznanými.