Systém LOCKOUT TAGOUT, skrátene LOTO, slúži na zaistenie bezpečnosti pri opravách a údržbe rôznych zariadení, kde hrozí riziko úrazu. Cieľom tohto systému je zabrániť neoprávnenému zapnutiu strojov alebo zariadení, na ktorých prebieha servis, a tak minimalizovať riziká spojené s ich používaním.
  • Mechanické riziko sa týka pohybu zariadenia alebo činností strojov, ako sú lis, sústruh alebo drvička.
  • Chemické riziko sa vyskytuje v prípade chemických látok alebo plynov v potrubí, zahŕňajúce napríklad pary alebo kyseliny.
  • Elektrické riziko zase vzniká pri manipulácii s elektrickým prúdom.
Tagout znamená označenie. Pre lepšiu orientáciu je dôležité uzatváracie zariadenie správne označiť pomocou osobnej visačky, na ktorej sú informácie o: - mieste, kde prebieha výluka zariadenia a do kedy - zodpovednej osobe - nutných krokoch pred zapnutím.
Systém Lockout Tagout slúži na prevenciu pracovných úrazov, nechcených úmrtí pracovníkov, technologických strát surovín, škodám na zariadení a priemyselným haváriám spojeným s únikmi nebezpečných látok do životného prostredia. Použitím systému LOTO sa prinútime k zamysleniu nad tým, čo všetko ešte môžeme na našom pracovisku zlepšiť.