S rozvojom použitia veľkého počtu látok a zmesí pretekajúcich v potrubí vznikla aj potreba presnejšieho označovania látok. Ako pre potreby prevádzky, tak aj pri mimoriadnych udalostiach. ISO 20560 je medzinárodná norma, ktorá sa týka značenia potrubia a kanalizácie. Tento štandard bol vytvorený s cieľom uľahčiť identifikáciu a orientáciu v rozsiahlych systémoch potrubia a kanalizácie. Označenie potrubia šípkami, druhom látky a CLP symbolmi nebezpečnosti je dôležité pre správne prevádzkovanie a údržbu infraštruktúry, ako aj pre zaistenie bezpečnosti. ISO 20560 stanovuje spôsob značenia potrubia podľa druhu pretekajúcich látok pomocou rôznych symbolov, písmen a čísel. Tieto značky sa aplikujú na potrubie a zariadenie tak, aby bolo jasné, akým druhom média potrubie prechádza, aký je smer toku a ďalšie dôležité informácie. Označenie nariaďuje smernica EÚ č. 92/58, v nadväznosti na vyhlášku ES č. 1272/2008. ISO 7010 (značenie CLP piktogramy)
Žiadna položka