BISON CAR MIRROR 2 ml - na spätné zrkadlá

2 body do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na spätné zrkadlá. viac

Kód produktu: P00278 Doprava a platba Hmotnosť: 0.02 kg

8,17 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na spätné zrkadlá. viac

Kód produktu: P00278 Doprava a platba Hmotnosť: 0.02 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON CAR MIRROR 2 ml - na spätné zrkadlá BISON CAR MIRROR 2 ml - na spätné zrkadlá, Kód: 25362 Skladom posledný kus 8,17 €

Veľmi pevné špeciálne transparentné lepidlo na lepenie spätných zrkadiel na bezpečnostné sklo.

Sada je určená na prilepenie dvoch spätných zrkadiel (obsahuje 2x mriežku a lepidlo).

Lepidlo je určené na lepenie zrkadiel, ktoré majú kovovú pätku. Pokiaľ lepíte zrkadlo s plastovou pätkou, použite BISON CAR TAPE. Odoláva teplotám od -50 °C do + 150 °C. ROZSAH POUŽITIA: Spätné zrkadlá s kovovou pätkou. NÁVOD NA POUŽITIE: Lepené časti musia byť čisté, suché a odmastené. Označte si lepené miesto na bezpečnostnom skle. Vystrihnite mriežku na rozmer pätky spätného zrkadla. Na pätku spätného zrkadla naneste dostatočné množstvo lepidla a priložte drôtenú mriežku. Spätné zrkadlo pritlačte na označenú časť bezpečnostného skla a fixujte minimálne 1 minútu. Lepený spoj dosiahne manipulačnú pevnosť po 15 minútach a funkčnú pevnosť po 72 hodinách. Nevytvrdené lepidlo odstráňte acetónom, vytvrdnuté lepidlo iba mechanicky. Skladujte v suchu a chlade. DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte pri teplote nižšej ako +10°C.

Bezpečnostné upozornenie

x
x

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO Obsah nebezpečných látok: metakrylová kyselina, monoester s propán-1,2-diolom; akrylová kyselina; neopentyl glycol propoxylát diacrylát; 2'-fenylacetohydrazid H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare/tvárový štít. P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý.

Info

Traiva recenze