BISON ENAMEL FIX 20 ml - studený smalt

2 body do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Špeciálny biely opravný prostriedok (studený smalt) na opravy a poškodenie smaltu viac

Kód produktu: P00280 Doprava a platba Hmotnosť: 0.04 kg

8,09 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Špeciálny biely opravný prostriedok (studený smalt) na opravy a poškodenie smaltu viac

Kód produktu: P00280 Doprava a platba Hmotnosť: 0.04 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON ENAMEL FIX 20 ml - studený smalt BISON ENAMEL FIX 20 ml - studený smalt, Kód: 25364 Skladom viac ako 5 ks 8,09 €

Špeciálny biely opravný prostriedok (studený smalt) na opravy a poškodenie smaltu kúpeľňových vaní, umývadiel, sprchovacích kútov, práčok, chladničiek ai. štetec je súčasťou balenia, je umiestnený v uzávere vo vnútri fľaštičky.

BISON Enamel Fix odoláva horúcej vode (do +80 °C), čistiacim prostriedkom, riedeným lúhom a teplotám od -20 °C do +80 °C.

ROZSAH POUŽITIA: Opravy poškodených smaltov drobných predmetov. NÁVOD NA POUŽITIE: Opravované plochy musia byť čisté, suché, odmastené a zbavené hrdze. Prípravok naneste štetcom na opravované miesto a nechajte 24 hodín zaschnúť, v prípade potreby je možné znovu opakovať. Väčšie a hlbšie poškodenie opravujte minimálne na trikrát. Docielite tým väčšiu kvalitu a estetickosť opraveného miesta. Nepoužívať pri teplotách pod 10 °C. TIP: BISON Enamel Fix je možné prifarbiť tónovacími farebnými pastami podľa potreby – POZOR, na báze syntetiky. Pre jednoduchšie a menšie opravy je možné tónovať jemne nastrúhanými farebnými kriedami.

Bezpečnostné upozornenie

x
x

Signálne slovo: VAROVANIE Obsah nebezpečných látok: n-butyl-acetát H226 - Horľavá kvapalina a pary. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare/tvárový štít. P303+P361+P353 - PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte. P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Info

Traiva recenze