BISON EPOXY METAL 24 ml

2 body do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Vysokopevnostné, vysoko odolné epoxidové lepidlo s kovovým zafarbením a spracovateľnosťou 45 minút. viac

Kód produktu: P00315 Doprava a platba Hmotnosť: 0.045 kg

8,69 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Vysokopevnostné, vysoko odolné epoxidové lepidlo s kovovým zafarbením a spracovateľnosťou 45 minút. viac

Kód produktu: P00315 Doprava a platba Hmotnosť: 0.045 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON EPOXY METAL 24 ml BISON EPOXY METAL 24 ml, Kód: 25423 Není skladom
Sledovať dostupnosť
8,69 €
 • Vysoká konečná pevnosť 180 kg/cm2.
 • Vysoko odolné extrémnym podmienkam (vysoká záťaž, vysoké sily, vibrácie, (morská) voda, chemikálie)
 • Kovové zafarbenie.
 • Otvorená doba spracovania 45 minút.
 • Konečná pevnosť 180 kg/cm2.
 • Odoláva (morskej) vode, olejom, rozpúšťadlám, riedeným kyselinám a lúhom.
 • Tepelná odolnosť od -60 °C do +100 °C.
 • Manipulačná pevnosť po 10 hodinách.
 • Vytvrdnutie po 24 hodinách.
 • Vypĺňa škáry a trhliny
 • Po zatvrdnutí ho možno brúsiť, pretierať, vŕtať

ROZSAH POUŽITIA: Je vhodné najmä pre kovové predmety, ktoré vyžadujú odolnosť voči extrémnym podmienkam – napríklad chemikáliám, vibráciám alebo morskej vode. Vhodné tiež na lepenie dreva, drevotriesky, termosetov, tvrdého PVC, laminátov, keramiky, porcelánu, skla, betónu, kameňa, mramoru, gumy, penového polystyrénu, niektorých umelých hmôt (umakart, polyester, bakelit) ai ako medzi sebou, tak aj navzájom. Nie je vhodné na lepenie PP, PE, teflónu a silikónu. NÁVOD NA POUŽITIE: Pracovná teplota je +5 až +35 °C. Lepené časti musia byť čisté, suché a odmastené. Odstráňte strieborný uzáver medzi piestami. Odlomte koncovú časť hubíc. Vytlačte dostatočné množstvo a dobre premiešavajte, kým nezískate rovnomerné zafarbenie. Otvorená doba spracovania je 45 minút. Lepidlo naneste jednostranne, pri drsných a poréznych materiáloch obojstranne, oba povrchy pritlačte k sebe a zafixujte (pomocou svoriek alebo pásky). Konce riadne očistite a uzavrite (uzáver je nutné vylomiť z piestov dvojstriekačky). Skladujte v suchu a chlade. TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Odolnosť voči vlhkosti: dobrá Teplotná odolnosť: od -60 °C do +100 °C Odolnosť voči chemikáliám: veľmi dobrá Pretierateľnosť: dobrá Plniaca schopnosť: dobrá TIP: Na priehľadné a veľmi rýchle lepenie použite BISON EPOXY 5 MIN.

Bezpečnostné upozornenie

x
x
x

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO Obsah nebezpečných látok: Epoxidová živica z Bisfenolu F; epoxidová živica z Bisfenolu A a epichlórhydrínu priemerná molekulová hmotnosť ≤700; oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)metyl]deriváty; 2,4,6-tris (dimetylaminometyl) fenol; amíny, polyetylénpoly, trietyléntetramínová frakcia H315 - Dráždi kožu. H411 ​​- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare/tvárový štít. P302+P352 - PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. EUH205 - Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí. P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Info

Traiva recenze