BISON KIT 650 ml

2 body do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Univerzálne kontaktné lepidlo. viac

Kód produktu: P00306 Doprava a platba Hmotnosť: 0.8 kg

10,39 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Univerzálne kontaktné lepidlo. viac

Kód produktu: P00306 Doprava a platba Hmotnosť: 0.8 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON KIT 650 ml BISON KIT 650 ml, Kód: 25402 Není skladom
Sledovať dostupnosť
10,39 €

Mimoriadne kvalitné univerzálne kontaktné lepidlo na báze chloroprénu na rýchle, pevné a čisté lepenie mnohých materiálov.

Má výbornú tepelnú odolnosť od -40 °C do +70 °C. Lepený spoj zostáva elastický a vyrovnáva vnútorné napätie. Výdatnosť cca 2-2,5 m2/liter lepidla.

ROZSAH POUŽITIA: Vhodné najmä na lepenie dreva, drevotriesky, plastov, keramiky, porcelánu, skla, kovov, kože, filcu, korku, textilu, gumy, penových materiálov ai. Lepidlo nie je vhodné na lepenie PP, PE, penového polystyrénu a mäkčeného PVC. NÁVOD NA POUŽITIE: Lepené časti musia byť čisté, suché a odmastené. MOKRÉ LEPENIE: Pokiaľ je minimálne jeden povrch porézny, stačí lepidlo naniesť na jeden povrch, materiály spojiť a zafixovať do vytvrdnutia lepidla - 24 hodín. KONTAKTNÉ LEPENIE: Pokiaľ sú oba lepené materiály neporézne, lepidlo naneste na obe plochy lepeného materiálu. Nechajte 10 – 25 minút zavädnúť. Všetko rozpúšťadlo musí byť odparené!!! U veľa poréznych materiálov môžete opakovať viackrát - koža, molitan, ... Potom krátko a silne pritlačte k sebe. Po zlepení už nie je možná korektúra. DÔLEŽITÉ: Používajte v rozsahu teplôt +15 °C až +25 °C. Po použití riadne uzavrite obal a uložte ho na suché, chladné miesto chránené pred mrazom. Minimálna skladovateľnosť je 24 mesiacov. TIP: Pokiaľ sa prilepí viečko, podržte ho chvíľu pod teplou vodou.

Bezpečnostné upozornenie

x
x
x

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO Obsah nebezpečných látok: toluén; acetón; nízkovriaca benzínová frakcia - nešpecifikovaná; butanón; Fenolová živica; kalafuna H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary. H315 - Dráždi kožu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H361d - Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P260 - Nevdychujte prach/hmlu. P370+P378 - V prípade požiaru: na uhasenie použite vodnú hmlu, pena odolná voči alkoholu, hasiaci prášok, oxid uhličitý. P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. EUH208 - Obsahuje ... . Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Info

Traiva recenze