BISON PU MAX 75 g

1 bod do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Vysokopevnostné polyuretánové lepidlo na drevo D4. viac

Kód produktu: P25687 Doprava a platba Hmotnosť: 0.109 kg

4,56 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Vysokopevnostné polyuretánové lepidlo na drevo D4. viac

Kód produktu: P25687 Doprava a platba Hmotnosť: 0.109 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON PU MAX 75 g BISON PU MAX 75 g, Kód: 25687 Skladom 4,56 €

Bison PU MAX je vysokopevnostné tekuté polyuretánové lepidlo pre veľmi namáhané spoje. Je určené na lepenie v exteriéri a interiéri. Lepidlo odoláva vode podľa STN EN 204 D4, poveternostným vplyvom a teplotám od -20 °C do +125 °C. Výdatnosť 5 m2/kg. Neobsahuje rozpúšťadlá. Mierne peniace (cca 10%) a po vytvrdnutí pretierateľné. Podmienka lepenia: jeden z lepených materiálov musí byť savý (porézny). ROZSAH POUŽITIA: Je určené pre pevnostné lepenie tvrdého a mäkkého dreva (vrátane exotického), drevotriesky, MDF a OSB dosiek, PVC, ABS, kovov, sadry, tvrdých pien, penového polystyrénu, izolačných materiálov, korku a i. na rôzne materiály ako je betón, murivo, drevo, sadra, korok, tehly a pod. Je ideálny pre konštrukčné lepenie napr. záhradného nábytku, pergol, schodníc, drevených obkladov, modelárstva a tam, kde je konštrukcia namáhaná vysokou vlhkosťou a vodou. NÁVOD NA POUŽITIE: Lepené plochy musia byť suché a odprášené. Lepidlo naneste jednostranne stierkou alebo štetcom. Vrstva by nemala byť vyššia, než 1 mm. Spracovateľnosť lepidla 30 minút. Spojte diely a na minimálne 4 hodiny ich pevne stlačte alebo zovrite svorkami (odporúčaný tlak je 2 - 5 kg/cm2). Funkčnú pevnosť dosiahne spoj po 24 hodinách. Nevytvrdené lepidlo je možné odstrániť acetónom, vytvrdené iba mechanicky. TIP: Po 2 - 3 hodinách odstráňte prebytočnú, ešte nie úplne vytvrdnutú penu, ktorá expanduje zo spoja, ostrým rezákom. Po úplnom vytvrdnutí je odstránenie už veľmi ťažké. DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte pri teplote nižšej ako +5°C. Odporúčaná vlhkosť dreva 10% až 18% (max. 25%). Po použití riadne uzavrite obal a uložte ho na suché, chladné miesto chránené pred mrazom pri teplote od +10 °C do +20 °C. Minimálna skladovateľnosť je 18 mesiacov. Po otvorení sa môže skrátiť. Bezpečnostné upozornenie Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO Obsah nebezpečných látok: CAS 9016-87-9 Difenylmethandiisokyanát, izoméry a homológy H315 - Dráždi kožu. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H332 - Škodlivý pri vdýchnutí. H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 - Nevdychujte prach/hmlu. P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare/tvárový štít. P342+P311 - Pri dýchacích problémoch: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. EUH204 - Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu

Info

Traiva recenze