BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml

2 body do vernostného systému

ZTRADE s.r.o.

Univerzálny čistiaci a odmasťovací sprej na kovy viac

Kód produktu: P00296 Doprava a platba Hmotnosť: 0.6 kg

8,21 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Univerzálny čistiaci a odmasťovací sprej na kovy viac

Kód produktu: P00296 Doprava a platba Hmotnosť: 0.6 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml, Kód: 25385 Není skladom
Sledovať dostupnosť
8,21 €

Na použitie vo Vašej práci, domácnosti i garáži.

Odstraňuje olej, prach, tuky, vosk, decht a atrament z markerov a fixiek.

Možno použiť na odstránenie nevytvrdeného 2-zložkového lepidla, farby, silikónového tmelu a PU peny. VÝHODY: • Rýchlo sa odparuje • Nezanecháva žiadne stopy • Transparentné • 360 ° použitie - môže byť použitý vo všetkých pozíciách

Bezpečnostné upozornenie

x
x
x

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO Obsah nebezpečných látok: propán-2-ol;pentán;Uhľovodíky, C6, Isoalkány, H222 - Extrémne horľavý plyn. H229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. H315 - Dráždi kožu. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 ​​- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P211 - Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P410+P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50°C/122°F. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov.

Info

Traiva recenze