BISON SUPER GLUE GEL 2 G


Gélové sekundové lepidlo. Výhodné na lepenie plôch, ktoré sú zvislé, savé, alebo veľmi malé (gél nesteká) viac

Kód produktu: P00253 Doprava a platba Hmotnosť: 0.035 kg

1,55 € s DPH

Varianta neexistuje
ks

Gélové sekundové lepidlo. Výhodné na lepenie plôch, ktoré sú zvislé, savé, alebo veľmi malé (gél nesteká) viac

Kód produktu: P00253 Doprava a platba Hmotnosť: 0.035 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON SUPER GLUE GEL 2 G BISON SUPER GLUE GÉL 2 G, Kód: 25353 Skladom viac ako 5 ks 1,55 €

Lepidlo BISON SUPER GLUE GÉL 2 G
Vysoko kvalitné gélové kyanoakrylátové lepidlo určené na lepenie hladkých, čistých a suchých povrchov.
Výhodou gélovej formy je, že lepidlo nesteká


ROZSAH POUŽITIA: Veľmi univerzálna, lepia gumu, zlepiteľné plasty, kovy, keramiku, porcelán, drevo, a mnoho ďalších materiálov.


NÁVOD NA POUŽITIE: Lepidlo v primeranom množstve naneste na jednu plochu (množstvo lepidla nie je priamo úmerné kvalite lepeného spoja) pritlačte k sebe a fixujte niekoľko sekúnd, alebo do úplného vytvrdnutia. Väčšie množstvo lepidla môže dobu vytvrdenia predĺžiť.


TIP: Na lepenie poréznych a pružných materiálov (napr. dreva, gumy, umelej kože a pod.) použite BISON Strong & Safe.


POUŽITIE TUBY: Udržujte koniec tuby čistý, handričkou alebo obrúskom odstráňte lepidlo tiež z prstov. Skladujte v chlade a suchu.


UPOZORNENIE: žieravosť/dráždivosť pre kožu (kat.2), vážne poškodenie očí/podráždenie očí (kat.2), toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia (podráždenie dýchacích ciest) (kat.3).


Bezpečnostné upozornenie

x

Signálne slovo: VAROVANIE

Obsah nebezpečných látok: etyl-2-kyanakrylát


H315 - Dráždi kožu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P261 - Zabráňte vdychovaniu pár.
P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov.
EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. Okamžite zlepuje kožu a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.
P302+P352 - PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Info

Traiva recenze