BISON TIX GEL 55 ml


ZTRADE s.r.o.

Gélové kontaktné lepidlo. viac

Kód produktu: P00310 Doprava a platba Hmotnosť: 0.075 kg

2,74 € s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Gélové kontaktné lepidlo. viac

Kód produktu: P00310 Doprava a platba Hmotnosť: 0.075 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
BISON TIX GEL 55 ml BISON TIX GEL 55 ml, Kód: 25408 Skladom 2,74 €

Ľahko roztierateľné, univerzálne, vysoko kvalitné gélové kontaktné lepidlo na báze chloroprénu na použitie v interiéroch.

Zloženie, ktoré nekvapká a nerozteká sa.

Má výbornú tepelnú odolnosť od -15 ° C do +70 ° C. Lepený spoj zostáva elastický a vyrovnáva vnútorné napätie. Výdatnosť cca 2-2,5 m2/liter lepidla. ROZSAH POUŽITIA: Okamžite lepí lamináty (Formica®), drevo, dosky, dyhy, (penovú) gumu, (umelú) kožu, linoleum, korok, plasty, filc a penový polyester k sebe ak drevotrieskovým doskám, betónu, drevu a kovu. Je ideálny na lepenie materiálov, ktoré nemožno zovrieť svorkami alebo stlačiť (namáhané materiály, zakrivené predmety, zvislé aplikácie), alebo predmetov, ktoré sa musia zaťažovať ručne. Lepidlo nie je vhodné na lepenie PP, PE, penového polystyrénu a mäkčeného PVC. NÁVOD NA POUŽITIE: Lepené časti musia byť čisté, suché a odmastené. do vytvrdnutia lepidla - 24 hodín. KONTAKTNÉ LEPENIE: Pokiaľ sú oba lepené materiály neporézne, lepidlo naneste na obe plochy lepeného materiálu. Nechajte 10 – 25 minút zavädnúť. Všetko rozpúšťadlo musí byť odparené!!! U veľa poréznych materiálov môžete opakovať viackrát - koža, molitan, ... Potom krátko a silne pritlačte k sebe. Po zlepení už nie je možná korektúra. Mokré škvrny okamžite odstráňte acetónom. TIP: Pokiaľ sa prilepí viečko, podržte ho chvíľu pod teplou vodou. Po použití riadne uzavrite obal a uložte ho na suché, chladné miesto chránené pred mrazom. Minimálna skladovateľnosť je 24 mesiacov.

Bezpečnostné upozornenie

x
x

Signálne slovo: NEBEZPEČENSTVO Obsah nebezpečných látok: metylcyklohexán; butanón; etyl-acetát; acetón; Fenolová živica; kalafuna H315 - Dráždi kožu. H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 - Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P261 - Zabráňte vdychovaniu pár. P370+P378 - V prípade požiaru: na uhasenie použite vodnú hmlu, pena odolná voči alkoholu, hasiaci prášok, oxid uhličitý. P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisov. EUH208 - Obsahuje ... . Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Info

Traiva recenze