Fotoluminiscenčná farba, sprej, 400 ml

********
4 body do vernostného systému

Ideálne pre bezpečnostné značenie, ale tiež pre hobby použitie. viac

Kód produktu: 5069 Doprava a platba

17,41 € s DPH

Varianta neexistuje
ks

Ideálne pre bezpečnostné značenie, ale tiež pre hobby použitie. viac

Kód produktu: 5069 Doprava a platba

Verzia Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
Fotoluminiscenčná farba, sprej, 400 ml žlutá/ oranžová - Kód: 15840 Skladom viac ako 5 ks 17,41 €
Fotoluminiscenčná farba, sprej, 400 ml žlutá/ zelená - Kód: 15839 Skladom viac ako 5 ks 17,41 €
Nanášajte na biely povrch, aby ste maximalizovali absorpciu a neskôr emisiu svetla. Zatrepte výrobkom, začujete zvuk miešacích guličiek, premiešajte produkt po dobu dvoch minút. Striekajte zo vzdialenosti približne 20 cm; najprv horizontálne a potom vertikálne, aby sa farba s postrekom homogenizovali. Použite niekoľko vrstiev, predchádzajúca vrstvu nechajte vždy dôkladne zaschnúť, pokým dosiahnete požadovaného stupňa jasu.
Fotoluminiscenčný sprej svietiaci na modro alebo zeleno.

Po dokončení nástreku otočte sprej tryskou smerom dole a niekoľkokrát krátko stlačte. Tým dôjde k prečisteniu trysky od farby a zabránite tak jej upchatiu.


Technický popis

NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje xylén (zmes izomérov).
H224 Mimoriadne horľavý.
H332 / H312 / H302 Škodlivý pri vdýchnutí, požití alebo kontakte s pokožkou.
H315 + H319 Dráždi oči a pokožku.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H336 Pri vdýchnutí výparov môže dôjsť k ospalosti a závratom.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu plameňov alebo zdrojov zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte na otvorený plameň alebo na iný zdroj zapálenia.
P251 Nádoba je pod stálym tlakom. Neprepichujte a nespaľujte ani po použití.
P262 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
P270 Pri používaní nejedzte, nepite a nefajčite.
P271 Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
P284 Používajte ochranné respirátory.
P301 + 310 Pri požití: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo jeho štítok.
P370 + 378 V prípade požiaru použite práškový HP, anhydrid uhlíka, penu odolnú proti alkoholu, rozprašovanú vodu (neodporúčame tlakovú vodu).
P410 + 412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C.
Vyrobené v Španielsku

Info

Traiva recenze