Príkazové bezpečnostné tabuľky slúžia na stanovenie istého príkazu alebo zdôraznenie povinnosti na zaistenie bezpečnosti, a to pred alebo počas priebehu činnosti, či úlohy, alebo nariaďujú spôsob správania sa v danom priestore, na pracovisku, v okolí stroja, zariadenia, systému alebo technológie. Príkazové bezpečnostné tabuľky musia byť umiestnené na vhodných miestach a musia byť dobre viditeľné a ľahko rozpoznateľné. Je potrebné ich umiestniť na všetkých pracoviskách, prístupových cestách a dverách do priestoru, kde je stanovený príslušný príkaz.

Značky príkazu majú kruhový tvar s bielym piktogramom na modrom pozadí; biely piktogram zaberá najmenej 50% plochy značky.