Záchranné tabuľky

Záchranné tabuľky bezpečia slúžia na označenie únikových ciest, únikových a núdzových východov, miesta či zariadenia prvej pomoci alebo bezpečnostných zariadení, najmä hlavných uzáverov a ovládačov a smeru k ich umiestneniu. Informatívne tabuľky bezpečných podmienok, možností úniku a bezpečnostných zariadení musia byť umiestnené na vhodných miestach a musia byť dobre viditeľné a ľahko rozpoznateľné. Smery úniku osôb, únikové a núdzové východy musia byť označené vo všetkých objektoch, kde sa môže vyskytovať verejnosť, alebo osoby v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu. Toto označenie nemusí byť vykonané v objektoch s východmi do voľného priestoru, ktoré sú zreteľne viditeľné a dostupné z každého miesta.

Značky na označenie únikovej cesty a núdzového východu, alebo miesta prvej pomoci a zariadenia pre privolanie prvej pomoci musí mať obdĺžnikový alebo štvorcový tvar s bielym piktogramom na zelenom pozadí. Biely piktogram zaberá najmenej 50% plochy značky.