Zákazové bezpečnostné tabuľky slúži na prevenciu rizík a dodržiavanie ustanovení predpisov, istého zákazu alebo obmedzenia nevhodných alebo nebezpečných činností v danom priestore, na pracovisku, v okolí stroje, zariadenia, systému alebo technologie. Zákazové bezpečnostné tabuľky musia byť umiestnené na vhodných miestach a musia byť dobre viditeľné a ľahko rozpoznateľné. Je potrebné ich umiestniť na všetkých pracoviskách, prístupových cestách a dverách do priestoru s príslušným zákazom.

Značky zákazu majú kruhový tvar s čiernym piktogramom na bielom pozadí, červeným okrajom a šikmým pruhom; čierny piktogram, červený okraj a šikmý pruh zaberajú minimálne 35% plochy značky.