Bezpečnostné a informačné značenie potrubia je nariadené prepismi (smernica EÚ č. 92/58). Môže ušetriť nervy, rozsiahle škody av prípade mimoriadnych udalostí (požiaru, výbuchu) aj životy. Čo musí značenie spĺňať? - farba podľa druhu látky v potrubí (ČSN 13 0072) - textové označenie druhu látky - piktogram CLP podľa nebezpečenstva látky. Vyhláška (ES) č. 1272/2008. ISO 7010 (ak je relevantné, napr. u horľavých plynov / kvapalín, kyselín a lúhov) - smer prúdenia látky Kde má byť značenie umiestnené? V každom prípade v blízkosti všetkých ventilov, na všetkých odbočkách, pred a za priechodom múrov av primeraných rozostupoch v prevádzkovo dôležitých a nebezpečných bodoch.

Žiadna položka